Estatuts

E S T A T U T S
de l’Associació Sant Lluc per l’Art Mataró


CAPÍTOL I
LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI

Article 1
Amb la denominació de ASSOCIACIÓ SANT LLUC PER L’ART MATARÓ es constitueix l’associació, que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 771997, de 18 de juny, i els seus estatuts.

Article 2
Els fins de l’Associació són:

 1. Crear i promoure iniciatives i activitats que afavoreixin les arts plàstiques dins de l’àmbit ciutadà local i comarcal
 2. Organitzar i realitzar activitats ( exposicions, conferències, visites culturals, concursos, etc.) per donar renom a la nostra ciutat i els seus artistes i cultura.
 3. Facilitar informació, orientació i relacions per a la promoció dels seus membres.
 4. Aconsseguir nous espais de treball i exposició comunitaris.
 5. Donar formació de qualitat reconeguda.
 6. Treballar conjuntament amb el Patronat Municipal de Cutura per ajudar a impulsar tota mena d’iniciatives culturals on el món de les arts plàstiques hi pugui tenir representació i un paper digne, tant artísticament, com cultural i sociament.
 7. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3
El domicili de l’Associació s’estableix a MATARÓ, i radica al carrer Bonaire, núm 25, 2n.
El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat principal de l’entitat, si bé qualsevol altre referència geogràfica (ocal, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l’àmbit territorial.

CAPÍTOL II
ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS

Article 4
Poden formar part de l’Associació totes les persones de més 18 anys. Hauran de presenar una sol·licitud a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.
Els socis menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Article 5
Són drets dels membres de l’Associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels
  mandataris de l’Associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’Associació.

Article 6
Són deures dels membres de l’Associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de les quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

Article 7
Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la JuntaDirectiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

CAPÍTOL III
L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi irrenunciable.
 2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9
L’ASSEMBLEA GENERAL TÉ LES FACULTATS SEGÜENTS:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de governs i controlar-ne l’activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’Associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 4. Acordar la dissolució de l’Associació.
 5. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de règim interior.
 8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes
  d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
 10. Resoldre sobre qualsevol altre qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació. La relació de les facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10

 1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins el periode del primer trimestre de l’any vigent.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10 %; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria , que ha de
  contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualizada d’associats i associades que ha de tenir l’Associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir, succesivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
 5. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

 1. L’Assemblea General quedarà consituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim del 51 % de les persones associades.
 2. Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats. La segona convocatòria s’haurà de fer mitja hora desprès de la primera i en el mateix lloc i s’haurà d’haver anunciat amb la primera.
 3. Un mínim del 10 % dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que ho facin dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directaament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.
 2. Els acords es prendran per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

CAPÍTOL IV
LA JUNTA DIRECTIVA

Article 14

 1. Regeix, administra i representa l’Associació la Junta Directiva, que componen el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per
  persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de
  l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. Les canditatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista de socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.
 4. L’exercici de càrrec serà gratuït.

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de tres anys.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot
  esdevenir-se per:
  a. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
  b. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
  c. Baixa com a membre de l’Associació.
  d. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13.3 dels estatuts.
 3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de
  l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’Associació pot ocupar
  provisionalment el càrrec vacant.

Article 16
LA JUNTA DIRECTIVA TÉ LES FACULTATS SEGÜENTS:

 1. Representar, dirigir i administrar l’Asociació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assamblea General perquè els aprovi, i confecionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  a. subvencions o altres ajuts
  b. l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de treball, convivència i comunicació i també un centre de recuperació cultural i ciutadana.
 12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina en l’article 29.
 13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 14. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas pot ser superior a un mes.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constiuïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha quòrum de la meitat més un.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necesssària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confii amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20
Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

CAPÍTOL V
EL PRESIDENT I EL VICEPRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ

Article 21

 1. El president de l’Associació també serà president de la Junta Directiva.
 2. Són pròpies del president les funcions següents:
  a. Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  b. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  c. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  d. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  e. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.
  f. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
  g. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

CAPÍTOL VI
EL TRESORER I EL SECRETARI

Article 22
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23
El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

CAPÍTOL VII
LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’Associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva n’aprova la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual pot constituïr directament comissions o grups de treball sempre que compti amb el suport d’un grup mínim de dos socis.
La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els
encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

CAPÍTOL VIII
EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 25
Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

 1. Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:
  a. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
  b. Les subvencions oficials o particulars
  c. Les donacions, les herències o els llegats
  d. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.
 2. El pressupost de l’Associació es determinarà cada any amb acord de l’Assemblea General.

Article 27
Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals – que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva – i també quotes extraordinàries.

Article 28
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del president, el tresorer, el secretari i un vocal.
Per poder disposar del fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

CAPÍTOL IX
RÈGIM DISCIPLINARI

Article 30
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves
obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.
Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronuncii l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

CAPÍTOL X
LA DISSOLUCIÓ

Article 31
L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinariexpressament per a aquest fi.

Article 32

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació
  de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, s’hagi caracteritzat més en la seva activitat a favor d’obres culturals.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Mataró, el 5 de febrer del 2000

JUNTA DIRECTIVA ACTUAL
ISABEL LLAQUET, presidenta
CARME FAGEDA, vicepresidenta
SET SIMON, secretari
JORDI SANTAMARIA, tresorer
CATHERINNE LORTON, vocal
RICARD NAVARRO, vocal
MARTA RENIU, vocal
MÒNICA VILERT, vocal
SUSSI VILASECA, vocal


SOCIS FUNDADORS
ANTONI TORRADO MARTINEZ
JULIÀ MENESES TORRES
TRINI GOMEZ GIMENO
JOSEP NOÉ PEDRAGOSA
MONTSERRAT POCH JOSÉ
JOSEP SERRA RIMBLAS
JOSEP DOMINGO CARBONELL
LEOPOLD VALLS PERA
ANTONI LUIS PLANAS