Assemblea General Ordinària de l’Associació de Sant Lluc per l’Art

Com els  límits d’aforament  ja ens permeten poder realitzar reunions amb més assistents, creiem que és el moment  per celebrar ASSEMBLEA  ORDINÀRIA  ANUAL  DE SOCIS, és per això que us 
convoquem:

EL DIJOUS,  1 DE JULIOL DE 2021,  A LA DELEGACIÓ DEL COL·LEGI D’APARELLADOES I ARQUITECTES TÈCNICS  DE MATARÓ. Carrer d’en Xammar, 2, 08301 Mataró, Barcelona

A LES 19:00 H EN PRIMERA CONVOCATÒRIA  I  A LES 19:30 H EN SEGONA, aquesta fórmula de dues convocatòries és obligatòria, l’ordre del dia serà la que segueix:

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA  GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE SANT LLUC PER L’ART QUE SE CELEBRARÀ  EL DIJOUS  1 DE JULIOL DE 2020  A LA DELEGACIÓ DEL COL·LEGI D’APARELLADOES I ARQUITECTES TÈCNICS  DE MATARÓ,

A LES 19:00 H EN PRIMERA CONVOCATÒRIA  I  A LES 19:30 H EN SEGONA

ORDRE DEL DIA

  1. Salutació del President de l’Associació
  2. Lectura i aprovació de l’Acta anterior.
  3. Presentació de l’Estat de Comptes i aprovació, si s’escau
  4. Altes i baixes de socis.
  5. Memòria i Valoració de les activitats que ha organitzat l’Associació durant el  2020
  6. Presentació de les activitats de l’any 2021
  7. Torn obert de paraules

Mataró, 12 de juny  de 2021

Antoni Luis, President

Esperem la vostra assistència